PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

UAB SIROWA Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine, prieinama adresu www.wellastudio.lt (toliau – Tinklapis). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų Tinklapį, jame teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:

UAB SIROWA Vilnius

Įmonės kodas: 111686053

PVM mokėtojo kodas: LT116860515

Buveinės adresas: Eišiškių pl. 8A, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 614 59030

El. paštas: [email protected]

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Duomenų valdytoją: Juridinių asmenų registras

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Tinklapį sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų jūsų sutikimą). Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Tinklapyje, nesinaudoti jame prieinamu turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų valdytojas Tinklapio lankytojų duomenis renka laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei priežiūros institucijų nurodymų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Tinklapį. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

KAIP GALIME RINKTI INFORMACIJĄ APIE JUS?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Pavyzdžiui, kai registruodamiesi į renginius pateikiate tam tikrus duomenis, teikiate mums paklausimus, sutinkate dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo ir pan.

Jūsų asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Duomenų valdytojo prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į jūsų paklausimus, vykdyti su jumis sudarytus susitarimus ir/ar suteikti įsigytas paslaugas ir pan.

Informacija, kaip naudojate mūsų Tinklapį

Jeigu jūs lankotės mūsų Tinklapyje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Kita mūsų renkama informacija

Laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų Tinklapio turiniu.

KAIP, KODĖL IR KIEK LAIKO NAUDOJAME BEI SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją įvairiais tikslais, kai turime tam teisėtą pagrindą pagal BDAR, įskaitant toliau Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir tikslais.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas (įskaitant buhalterinės apskaitos tvarkymas)

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais sudarytas sutartis (pvz., jums pageidaujant dalyvauti mūsų mokymuose ir kituose renginiuose), galime tvarkyti jūsų, kaip mūsų klientų, asmens duomenis.

Duomenis tvarkysime siekdami tinkamai vykdyti sutartį, užtikrinti apmokėjimą už mūsų teikiamas paslaugas, susisiekti su jumis telefonu ar el. paštu, kiek tai susiję su jūsų dalyvavimu mūsų renginiuose ar kitais sutarties vykdymo klausimais, taip pat kitais būdais, kurie reikalingi tinkamam susitarimo vykdymui.

Taip pat teisės aktų numatyta tvarka duomenys bus naudojami siekiant tinkamai tvarkyti Duomenų valdytojo buhalterinę apskaitą, įskaitant išrašyti sąskaitas klientams.

Tvarkomi duomenysVardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, informacija apie mokėtinas sumas, duomenys apie apmokėjimą už paslaugas, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija.
Tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis klientas yra.

Tvarkant buhalterinę apskaitą, duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą.

Saugojimo laikotarpis

Registracijos į mūsų organizuojamus renginius metu pateikti asmens duomenys, taip pat kiti su susitarimo vykdymu susiję duomenys (išskyrus buhalterinės apskaitos dokumentus (pvz., sąskaitas) saugomi 2 (du) metus nuo atitinkamo renginio dienos.

Buhalterinės apskaitos dokumentai ir juose pateikti duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos.

Duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų forma) taip pat Duomenų valdytojo kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus ar skundus, taip pat pateikti jums atsakymus, galime tvarkyti jūsų, kaip paklausimą/skundą pateikusio asmens, duomenis.

Tvarkomi duomenysVardas, pavardė, el. pašto adresas, žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime ar skunde pateikti asmens duomenys.
Tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas pateikiant mums atitinkamą paklausimą ar skundą.
Saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo ar skundo pateikimo dienos.
Duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio duomenų subjekto.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Tais atvejais, kai gauname atskirą jūsų sutikimą, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekiant el. paštu siūlyti jums Duomenų valdytojo prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenis  šiuo tikslu naudosime tam, kad galėtų pateikti informaciją ir (ar) reklaminę medžiagą apie Duomenų valdytoją, mūsų pasiūlymus ir naujienas (įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškius), informaciją apie mūsų organizuojamus renginius (pristatymus, seminarus, konferencijas ir pan.) bei kvietimus dalyvauti tokiuose renginiuose ir vykdyti tokius renginius ir kt.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Papildoma informacija dėl to pateikiama Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

Tvarkomi duomenysVardas, pavardė, el. pašto adresas.
Tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu.
Saugojimo laikotarpis2 (du) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
Duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio duomenų subjekto.
KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su jumis sudarytas susitarimas, ar turime jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Mes galime atskleisti jūsų duomenis tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 • kai yra jūsų sutikimas ir/ar prašymas atskleisti asmens duomenis;
 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip mūsų duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems mums paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, mūsų naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu ir kt.;
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo, atsiskaitymo už paslaugas ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • mūsų audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • teisėsaugos, priežiūros ir/ar ginčus nagrinėjančioms institucijoms teisės aktų numatytą tvarka ir/ar vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • kitiems verslo subjektams, mūsų susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Duomenų valdytojui taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti duomenis, arba kai duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti jūsų duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems duomenų tvarkymo tikslams. Tokie duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų Tinklapyje teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, turite visas teisės aktuose numatytas teises, įskaitant šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • prašyti susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė ištrinti duomenis ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais;
 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir/ar nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei norite atšaukti duotą sutikimą ar nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite bet kuriuo metu nenurodydami nesutikimo motyvų kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taip pat galite naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų.

Jei norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), fiziškai atvykus į Bendrovės buveinę ar telefonu).

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei jūsų asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai jūsų tapatybei nustatyti ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti jūsų prašymo.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo Tinklapyje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo Tinklapyje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant Tinklapyje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Tinklapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus slapukus, kurie skirstomi į keturias rūšis, t. y. griežtai privalomi slapukai, analitiniai slapukai, funkciniai slapukai bei reklaminiai slapukai.

Visus, išskyrus giežtai privalomus slapukus, naudosime tik gavę atskirą jūsų sutikimą. Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad mes įrašytų į jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus slapukus. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Mūsų Tinklapyje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimasGaliojimo laikasNaudojami duomenysNaudotojas
Griežtai privalomi slapukai
moove_gdpr_popup30 d.Išsaugo slapukų pasirinkimo nustatymuswellastudio.lt
woocommerce_cart_hashPasibaigus naršymo sesijaiKrepšelio unikalus ID (skirtas gauti informaciją apie krepšelyje įdėtas prekes). Naudojama renginių rezervacijos funkcionalumui (tam kad būtų galima apmokėti per el. bankininkystę, sukuriamas virtualus renginio produktas ir įdedamas į krepšelį).wellastudio.lt
woocommerce_items_in_cartPasibaigus naršymo sesijaiKrepšelio esančių produktų kiekis. Naudojama renginių rezervacijos funkcionalumui.wellastudio.lt
wp_woocommerce_session_2 dienosParduotuvės sesijos slapukas. Naudojama renginių rezervacijos funkcionalumui.wellastudio.lt
Analitiniai slapukai
_ga2m.Vartotojo išskyrimasgoogle.com
_gat1 min.Naudojamas siekiant pagerinti greitaveiką, gali būti naudojamas ir kitu pavadinimu – _dc_gtm_google.com
_gid24 val.Vartotojo išskyrimasgoogle.com
_gat_gtag60 sek.Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti puslapio apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume įvertinti ir pagerinti mūsų svetainės našumągoogle.com
Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų Tinklapyje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama jos atnaujinimo data).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, sutinkate su aktualia Privatumo politika.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų ar norėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Atnaujinta 2021-10-20